Lot 254

Mughal, Jahandar Shah, Dar ul-Khilafat Shahjahanabad Mint, Silver Rupee
- Mughals / Jahandar Shah AH 1124 / AD 1712

 • Estimated Price (INR)
 • 1100 - 1200
 • Price Realised -
 • Auction Completed!

Lot 255

Mughal, Jahandar Shah, Surat Mint, "saheb-e-qiran" couplet, Silver Rupee
- Mughals / Jahandar Shah AH 1124 / AD 1712

 • Estimated Price (INR)
 • 2500 - 3000
 • Price Realised -
 • Auction Completed!

Lot 256

Mughal, Jahandar Shah, Tatta Mint, Silver Rupee
- Mughals / Jahandar Shah AH 1124 / AD 1712

 • Estimated Price (INR)
 • 4000 - 5000
 • Price Realised -
 • Auction Completed!